• Články
 • Obchodní podmínky registrovaný dealer

Obchodní podmínky registrovaný dealer

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - AT COMPUTERS a.s.

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Vymezení pojmů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“). Účelem VOP je podrobná úprava závazků ze smluv při prodeji zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží vznikajících mezi společností AT Computers a.s. jako prodávajícím (dále též „prodávající“) a kupujícím – podnikající právnickou či fyzickou osobou, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k dalšímu prodeji a která má platné živnostenské oprávnění k provozování takové činnosti, tzn. subjekt, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku (dále též „kupující“). Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí dodávky hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace apod.

1.2

Tyto VOP společně s podmínkami prodeje, které jsou obsahem kupní smlouvy, případně jiné smlouvy, např. rámcové smlouvy, smlouvy o platebních podmínkách - pokud jsou tyto uzavřeny (dále též „smlouva“) představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje zboží a nahrazují všechny dosavadní ujednání a podmínky spolupráce smluvních stran.

1.3

V případě, že ze smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání smlouvy.

1.4

VOP jsou pro smluvní strany závazné: (i) ode dne uzavření příslušné smlouvy, pokud bude smlouva obsahovat písemný odkaz na tyto VOP a VOP budou ke smlouvě přiloženy, nebo (ii) kupující potvrdí ve smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah VOP znám.

1.5

Změny a doplňky VOP jsou přípustné pouze písemnou formou, po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami.

1.6

Bližší podmínky obchodní spolupráce mohou být též předmětem Rámcové smlouvy o dealerském prodeji (dále též „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dealerem).

1.7

Pracovní (provozní) doba prodávajícího:
Obchodní oddělení: Ostrava, Praha, Brno
Po – Čt: 8:00 – 19:00 hodin
Pá: 8:00 - 17:00

Výdejní místa pro osobní odběr:
(Praha, Brno) Po – Pá: 8:30 – 17:00 hodin
Sklad Ostrava): Po – Pá: 8:00 – 17:00 hodin

Shora uvedené obchodní místa či prodejní dobu je prodávající oprávněn jednostranně změnit a změnu oznámit na svých webových stránkách v časovém předstihu 7 kalendářních dnů.

II. Objednávky zboží – podmínky a postup

2.1. Objednávka

Objednávkou se rozumí návrh na uzavření kupní smlouvy (tzv. nabídka ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku) je jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení prodávajícího jedním z níže specifikovaných způsobů:

 • prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího, který se nachází na serveru www.atcomp.cz
 • e-mailem: obchod@atcomp.cz nebo jiným elektronickým kanálem (Lync, ICQ atd.) na dohodnuté kontaktní adresy
 • tel/faxem
  AT Computers a.s. tel: +420 552 300 111, +421 249 406 726, +420 596 253 111, fax: +420 552 300 222
  AT Computers a.s. Praha, tel.: +420 220 199 161-179, fax: +420 220 199 166,
  AT Computers a.s. Brno, tel.: +420 543 428 711-730, fax: +420 543 428 712
 • poštou
  AT Computers a.s. Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava
  AT Computers a.s. Praha, Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
  AT Computers a.s. Brno , Běly Pažoutové 1, 624 00 Brno 24 

 

Každá objednávka musí obsahovat:

 • číslo objednávky
 • datum vystavení objednávky
 • obchodní jméno a IČO kupujícího
 • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky vč. telefonického příp. faxového spojení
 • způsob plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku)
 • dodací adresu
 • způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce)
 • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího
 • v případě, že kupující má s prodávajícím sjednanou slevu kupní ceny zboží (příp. další nadstandardní služby), musí být na objednávce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec prodávajícího tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši
 • jednotkovou cenu dle ceníku prodávajícího bez daně z přidané hodnoty a bez souvisejících poplatků (recyklační, autorský, atd.).

2.2

Prezentace zboží umístěná na serveru www.atcomp.cz je pouze informativní a není právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a prodávající proto není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3

Pro používání elektronického objednávkového systému je kupující povinen používat identifikační přístupové heslo (LOGIN), které mu bylo přiděleno prodávajícím. Kupující je povinen zabezpečit zneužití tohoto hesla nepovolanými subjekty. Elektronická objednávka kupujícího se automaticky zanese do systému prodávajícího pro příjem objednávek v elektronické podobě. Kupující je odeslanou elektronickou objednávkou vázán.

2.4

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká:

 • pracovní den následující po doručení objednávky kupujícího prostřednictvím webového systému, za předpokladu, že (i) prodávající přidělí objednávce číslo zakázky (zanese ji do systému), (ii) jedná se o zboží, u něhož je na webovém systému prodávajícího uvedena kupní cena, (iii) prodávající nejpozději v pracovní den následující po doručení objednávky kupujícího tuto objednávku neodmítne ani nepředloží návrh na její změnu;
 • dosažením dohody o ceně zboží v případě, že kupující prostřednictvím webového systému prodávajícího objedná zboží, u něhož dosud není stanovena kupní cena (i v tomto případě dochází k přidělení čísla zakázky a zanesení objednávky do systému prodávajícího);
 • při emailové či jiné elektronické komunikaci vzniká smlouva stejným způsobem, jako je uvedeno pod bodem a) a b) pro objednávky předkládané prostřednictvím webového systému prodávajícího;
 • podpisem objednávky prodávajícím a jejím odesláním kupujícímu, pokud se jedná o objednávku doručenou kupujícím prodávajícímu faxem/poštou; prodávající se zavazuje na takto předložené objednávky reagovat nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich doručení.

2.5

Prodávající umožní kupujícímu sledování procesu realizace objednávky (stav plnění zakázky) prostřednictvím webového systému prodávajícího, sekce Nákup – Zakázky.

2.6

Kupující je oprávněn požadovat zrušení své objednávky/kupní smlouvy („storno“) výhradně za podmínky, že tak učiní nejpozději před odesláním zboží a zaplatí prodávajícímu tzv. odstupné ve výši odpovídající 20% kupní ceny zboží, jehož storno uplatňuje, pokud není s prodávajícím dohodnuta jiná výše odstupného. Tento stornovací poplatek je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky/kupní smlouvy. Ke zrušení objednávky/kupní smlouvy dochází až dnem zaplacení odstupného. Po úhradě odstupného vystaví prodávající kupujícímu doklad o provedené platbě. V případě, že kupující odstupné nezaplatí ani do 7 dnů od data, kdy předložil návrh na storno objednávky/kupní smlouvy, je prodávající oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení kupní ceny zboží.

III. Kupní cena zboží

3.1

Kupní cena zboží je uvedena v aktuálním Ceníku prodávajícího, platném pro dané období; Ceník je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího. Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou: (i) zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží, (ii) v průběhu platnosti Ceníku dojde ke změně/úpravě ceny zboží ze strany výrobce či dodavatele prodávajícího, (iii) v období od doručení objednávky do data prodeje/dodání zboží dojde ke změně kurzu CZK vůči EURO/USD o více než 2% (rozhodující jsou střední devizové kurzy měn dle údajů ČNB). Prodávající je oprávněn ve všech uvedených případech k přiměřené úpravě kupní ceny. O této skutečnosti bude prodávající neprodleně informovat kupujícího a na žádost kupujícího doloží prodávající skutečnosti, které vedly k úpravě kupní ceny.

3.2

Výjimky ze závaznosti výše kupní ceny dle ust. 3.1. tohoto článku není prodávající oprávněn uplatnit u těch objednávek, v rámci nichž je kupní cena objednaného zboží bez daně z přidané hodnoty vyšší než 200.000,- Kč. Pokud má kupující u těchto objednávek zájem, aby byla na daňovém dokladu cena za zboží přepočítána vždy aktuálním kurzem ČNB střed dle nákupní měny jednotlivých položek, je třeba, aby kupující tuto skutečnost prokazatelně sdělil prodávajícímu, a to téhož dne, kdy objednávku kupující prodávajícímu odeslal.

3.3

Kupující je oprávněn při prodeji zboží jiným subjektům – zákazníkům stanovit svou vlastní cenovou politiku a samostatně určovat kupní ceny zboží. Prodávající má právo stanovit a zveřejnit tzv. doporučenou kupní cenu zboží.

IV. Finanční a platební podmínky

4.1

Prodávající je oprávněn kupujícímu s dobrou platební morálkou přidělit (stanovit) tzv. kreditní rámec – tj. limit pro největší přípustné saldo dealera. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodávajícím kupujícímu. Výše stanoveného kreditu obvykle odpovídá jedné polovině částky z průměrného měsíčního odběru kupujícího. Stanovený kreditní rámec vyhodnocuje prodávající vždy po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit kreditní rámec dle ujednání samostatné Smlouvy o platebních podmínkách, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (viz též bod 4.4, písm. c) VOP). Zvýšení částky kreditního limitu je možné i v průběhu kalendářního čtvrtletí, a to na základě žádosti kupujícího. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce finančního a obchodního oddělení prodávajícího.

4.2

Splatnost faktur – je stanovena kupujícímu společně s kreditem, zpravidla v délce 10 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze Smlouvy o platebních podmínkách či z jiné dohody či smlouvy nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Za prodloužení délky splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek (úrok). Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

4.3

Kupující není oprávněn zadržovat úhradu kupní ceny ani její části z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.

4.4

Při placení kupní ceny zboží kupujícím přichází v úvahu následující formy platebních podmínek

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží, která může být realizována jako
  • platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží kupujícím nebo
  • platba na dobírku - prostřednictvím smluvního dopravce při dodávce zboží
 • Platba na základě zálohové faktury

  Tento způsob platby se týká především těch kupujících, kteří nemají přidělený kreditní rámec, nebo je jejich kreditní rámec vyčerpán. Po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura na částku odpovídající kupní ceně objednaného zboží se splatností do 5 pracovních dnů a tato je zaslána kupujícímu. Teprve po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo složením fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je objednané zboží rezervováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je kupujícímu zaslána výzva k odběru ze skladu prodávajícího. Součástí dodávky zboží je i faktura – daňový doklad s vyúčtováním zaplacené zálohy a hromadný dodací list.

 • Platba po dodávce zboží

  Platba po dodávce zboží je umožněna jen kupujícímu s přiděleným kreditním rámcem (viz bod 4.1 VOP). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po expedici zboží kupujícímu. Kupující, kteří mají zájem využívat kredit stanovený prodávajícím a úhradu kupní ceny zboží realizovat až po jeho dodání (a prodávající bude s tímto souhlasit) jsou zavázáni k uzavření Smlouvy o platebních podmínkách a zajištění dluhu. Předmětem této smlouvy je ujednání o délce splatnosti vystavovaných faktur, výši kreditu, jakož i dohoda o zajištění dluhu prostřednictvím blankosměnky či směnky vyplněné, které vystaví a podepíše statutární zástupce kupujícího současně s podepsáním Smlouvy o platebních podmínkách. Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz bod 4.1), pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků či snížení výše závazků pod úroveň přiděleného kreditního rámce kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího e-mailem, faxem nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

4.5 Faktura - náležitosti

Faktura – daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:

 • datum vystavení
 • datum splatnosti
 • číslo objednávky kupujícího
 • obchodní jméno kupujícího, IČO, DIČ a číslo kupujícího z informačního systému prodávajícího
 • sídlo/místo podnikání kupujícího
 • obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není kupující
 • kód zboží dle ceníku prodávajícího, popis zboží a jeho množství
 • jednotkovou kupní cenu jednotlivých komodit, kód DPH, cenu za všechny kusy
 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH
 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč

4.6

Vyúčtovaná kupní cena (případně jiný peněžitý dluh kupujícího) je uhrazena řádně a včas, pokud je fakturovaná částka nejpozději v dohodnutém termínu splatnosti připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

4.7

V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jeho části, je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8

Ke splnění peněžitého dluhu kupujícího vůči prodávajícímu nelze použít žádnou směnku jako prostředek placení peněžitého dluhu kupujícího.

V. Odběr zboží

5.1 Osobní odběr

5.1.1 Osobní odběr pro kupující s nevyčerpaným kreditem nebo s předplatbou kupní ceny

Odběr ve skladu prodávajícího je možný pouze v pracovní době skladu (viz bod 1.7). Pro odběr zboží je nutno se dostavit do sídla prodávajícího či skladu (Ostrava) nejpozději 20 minut před uzavřením skladu. Tato doba je nutná pro vystavení faktur a dodacích listů a na ověření totožnosti osoby odebírající zboží za kupujícího. V případě výdejních míst (Praha, Brno) je nutné si zboží den předem během pracovní doby obchodního oddělení objednat a se zaměstnanci prodávajícího si dohodnout čas, kdy bude zboží připraveno na příslušném výdejním místě k odběru. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby osoba odebírající zboží byla schopna se při odběru autorizovat pomocí LOGIN a/nebo předložila dodací list. Prodávající si vyhrazuje právo požádat osobu odebírající zboží o předložení průkazu totožnosti za účelem ověření jeho totožnosti. Prodávající si dále vyhrazuje, v případě jakýchkoliv pochybností vzniklých při osobním odběru, právo odepřít vydání zboží. Kupující písemně potvrdí hromadný dodací list poté, co převezme připravené zboží. Pokud kupující, který požadoval osobní odběr, neodebere připravené zboží nejpozději do 10 dnů po odeslání výzvy prodávajícího (též emailem, faxem), je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 20% kupní ceny neodebraného zboží (bez DPH). V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti kupujícího k převzetí zboží, zejména úhradu nákladů spojených se skladováním zboží.

5.1.2 Osobní odběr pro kupující s vyčerpaným kreditem nebo při platbě v hotovosti

Možnost okamžitého nákupu zboží oproti hotovostní úhradě kupní ceny mají všichni kupující, a to v pracovní době (bod 1.7). Je-li zboží okamžitě dostupné, lze zboží zakoupit ihned i bez objednávky. V případě objednávek došlých prodávajícímu do 20 minut před koncem pracovní doby skladu je možné, pokud je zboží okamžitě dostupné, toto odebrat ještě týž den do konce pracovní doby skladu, pokud jsou splněny všechny podmínky umožňující odběr zboží, zejména byl-li v době 20 minut před koncem pracovní doby skladu vystaven též daňový doklad. Objednávku kupující předkládá obchodnímu oddělení prodávajícího, které vystaví kupujícímu fakturu a dodací list. Po zaplacení fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je kupujícímu vydán doklad o provedené úhradě kupní ceny. Zakoupené zboží je poté vydáno kupujícímu stejným postupem jako v bodě 5.1.1.

5.2 Odběr prostřednictvím smluvního dopravce (obvykle DPD) – pouze na území ČR

5.2.1 Doprava zboží pro kupujícího s nevyčerpaným kreditem

Kupujícímu s přiděleným a nevyčerpaným kreditem zasílá prodávající zboží dle následujících kritérií (limity platí vždy na každou dodací adresu/destinaci):

 • Využití přepravní služby DPD nebo Geis parcel

  Při velikosti objednávky nižší než 10.000,- Kč bez DPH platí kupující paušální poplatek 102,50 Kč (bez DPH) za objednávku s dodáním zboží v rámci ČR. Objednávky zboží v hodnotě přesahující 10.000,- Kč (bez DPH) na jednu dodací adresu jsou zasílány prostřednictvím uvedené přepravní společnosti na náklady prodávajícího.

 • Využití jiných přepravních služeb a logistické doplňkové služby

  Další možnosti přeprav, nabízené prodávajícím, včetně poplatků spojených s přepravou, upřesnění limitů pro neúčtování přepravného, maximální hmotnost přepravované zásilky (balíku), nejzazší doby využití (expedice) najdete zde – viz příloha. Uvedené ceny jsou bez DPH.

5.2.2 Doprava pro kupujícího bez přiděleného kreditu a pro kupujícího s vyčerpaným kreditem

Kupujícímu bez přiděleného kreditu nebo s vyčerpaným kreditním limitem zasílá prodávající zboží na dobírku. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci. Za každou zakázku, u které se realizuje platba dobírkou, účtuje prodávající kupujícímu poplatek za dobírku v paušální výši Kč 30,--. Pro poplatek za dopravu platí obdobně ustanovení 5.2.1. VOP.

5.3 Garance dodání do druhého pracovního dne

V případě nedodržení termínu dodání zboží přepravní službou garantuje prodávající na žádost kupujícího úplné vrácení poplatku za dopravu zboží.

5.4 Poplatek za handling a zpracování objednávky

Ke každé přijaté objednávce jakýmkoliv způsobem (www, mail, telefon, ICQ atd.) bude účtován vždy na první faktuře k objednávce (uzavřené www objednávce při použití inteligentního košíku) poplatek za zpracování objednávky a handling ve výši 22,50 Kč. Tento poplatek není účtován u způsobu dodání zboží na dobírku.

VI. Záruční podmínky

6.1

Záruční podmínky (ZP) upravují podmínky a rozsah záruky, je-li tato prodávajícím kupujícímu poskytnuta, na zboží dodávané na základě jednotlivých smluv.

6.2

Prodávající si vyhrazuje právo určit kupujícímu k vyřízení reklamace 3. osobu – svého smluvního partnera. Osobu takto určenou sdělí prodávající kupujícímu při podání/nahlášení reklamace ze strany Kupujícího. Kupující je povinen tento postup respektovat.

6.3

Na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se nevztahuje ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku (zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě), neboť kupující (stejně jako prodávající) je podnikatelem a koupě zboží se týká jeho podnikatelské činnosti.

6.4 Záruční doba

6.4.1

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý (nebo smluvený) účel nebo že si zachová obvyklé (nebo smluvené) vlastnosti, jak je dále uvedeno v těchto ZP.

6.4.2

Záruka vzniká na základě dohody prodávajícího a kupujícího, prohlášením prodávajícího (např. záruční list) nebo uvedením záruční doby/doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva, prohlášení o záruce nebo vyznačení záruky na obalu různé záruční doby, platí nejkratší záruční doba.

6.4.3

V případě, že má kupující jak právo z vadného plnění (§ 2100 občanského zákoníku), tak právo ze záruky (§ 2113 občanského zákoníku), postupuje se podle podmínek pro práva ze záruky.

6.5 Podmínky poskytování záruk

6.5.1

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží či služba v okamžiku jejich převzetí kupujícím (odpovědnost za vadné plnění); tato odpovědnost není zárukou ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku.

6.5.2

Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako použité a byla-li záruka poskytnuta, odpovídá prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.

6.5.3

Pokud poskytuje prodávající záruku na použité zboží, je délka záruční doby sjednána nebo stanovena dle bodu 6.4.2 těchto VOP, v rozsahu dále uvedeném.

6.5.4

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím.

6.5.5

Podmínkou uplatnění práv ze záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.

6.5.6

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponent může být pouze v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

6.5.7

Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.

6.5.8

Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

6.5.9

Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický (nahodilý) charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.

6.5.10

Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.

6.5.11

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, prodávajícím neschválenými, komponenty, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v objednávce.

6.5.12

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost.

6.5.13

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

6.5.14

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.

6.5.15

Shora uvedené podmínky poskytování záruk je kupující povinen promítnout do svého smluvního vztahu vůči svým zákazníkům.

6.5.16

Je-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka za jakost, nevztahuje se tato záruka na software instalovaný na prodaném zařízení.

6.6 Rozsah záruk

6.6.1

Záruční doba počíná běžet od data uskutečnění prodeje zboží zákazníkům kupujícího. V případě, že zboží nebude kupujícím prodáno ani do 14 dnů ode dne splnění povinnosti k dodání zboží ze strany prodávajícího, počíná běžet záruční doba 15-tým dnem od data splnění dodávky prodávajícím (tj. od předání zboží kupujícímu nebo od předání přepravní službě pro kupujícího).

6.6.2

Záruční doba na PC sestavy – výrobky prodávajícího - se vztahuje pouze na základní jednotky PC sestav, pokud není v záručních podmínkách sestavy uvedeno jinak. Základní jednotka PC sestavy se skládá z těchto komponentů: systémová deska, procesor, chladič procesoru, paměť, mechanika optických disků, grafická karta, pevný disk nebo SSD disk, napájecí zdroj a skříň. Na další – jiné komponenty zabudované do PC sestavy poskytuje prodávající záruku shodnou se zárukou na danou komponentu poskytovanou při samostatném prodeji. Byla-li záruka sjednána a/nebo stanovena v souladu s těmito ZP (VOP) na původní, na pevném disku instalovaný software (tzv. OEM SW) odpovídá délka záruční doby délce záruční doby uvedené v licenčním ujednání příslušného výrobce SW.

6.6.3

Prodávající poskytne kupujícímu prodloužení uvedených záručních lhůt na zboží o 14 kalendářních dní na pokrytí času potřebného k prodeji zboží zákazníkům (viz bod 6.6.1 těchto záručních podmínek).

6.6.4

Na zboží dodané prodávajícím jako náhrada za zboží oprávněně reklamované (dle Reklamačního řádu prodávajícího) běží původní záruka poskytnutá na nahrazované zboží, nebyla-li poskytnuta záruka nová nebo záruční doba prodloužena.

6.6.5

Pokud se jedná o dodávku zboží, které je náhradou za oprávněně reklamované zboží, které pochází ze základní jednotky PC sestavy – výrobku prodávajícího (viz bod 6.6.2), pak je na toto zboží poskytnuta prodávajícím kupujícímu záruka dle záručního listu nebo výdejky náhradního zboží, minimálně do konce původní záruční doby na základní jednotku PC – výrobek prodávajícího. Doba záruky na náhradní zboží počíná běžet dnem dodávky náhradního zboží.

6.6.6

Na zboží dodané kupujícímu jako náhrada za zboží reklamované (dle bodu 6.6.4 a 6.6.5) neposkytuje prodávající prodloužení záručních lhůt dle bodu 6.6.1.

VII. Reklamační řád

7.1

Reklamační řád (RŘ) upravuje podmínky a postup prodávajícího při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na zboží dodané dle smlouvy, vyjma níže uvedeného zboží, včetně zvláštních ustanovení o reklamačním řádu PC vyrobených prodávajícím.

7.2 Reklamace vadného zboží

7.2.1

Prodávající příjme k reklamaci pouze zboží:

 • které mělo vadu v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se tato vada projeví až později (tzv. právo z vadného plnění), přičemž skutečnost, že vadu mělo zboží již při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, musí prokázat kupující; nebo
 • na které byla sjednána nebo jinak poskytnuta ze strany prodávajícího záruka ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku, a to v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami. V případě uplatnění práv ze záruky, je kupující povinen toto právo uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

7.2.2

Prodávající přijme k reklamaci pouze zboží, které bylo předmětem koupě dle smlouvy uzavřené přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

7.2.3

Reklamace počítačů vyrobených v AT Computers a.s. se řídí samostatnými reklamačními podmínkami (viz bod 7.7 VOP).

7.2.4

Kupující je povinen uplatňovat reklamaci přes ATC Bussinesslink na www.atcomp.cz sekce „Reklamace“. Směrodatné pokyny k zavedení různých typů reklamace jsou uvedeny tamtéž v dokumentu „Jak reklamovat“.

7.2.5

Reklamace typu DOA se řídí podmínkami výrobců specifikované na www.atcomp.cz v sekci „Jak reklamovat“.

7.2.6

Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

 • nesmí vykazovat známky mechanického poškození
 • musí být zasláno v obalu obvykle užívaném k balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)
 • na zboží jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce, nesmí mít poškozené, odstraněné nebo neúplné výrobní číslo, typové označení, nebo jiný identifikační znak výrobce
 • pevné disky musí mít neporušenou protiprachovou izolační páskou a sériové číslo, popřípadě přiložené vyhodnocení z testovacího programu
 • procesory a základní desky nesmí mít ohnuté piny, mechanicky poškozené jádro a nesmí být spálené, boxované musí být kompletní vč. chladiče
 • základní desky a grafické karty všech značek musí být zasílány bez příslušenství, základní desky musí být zasílány s plastovými krytkami chránícími socket CPU.

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebude zboží přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

7.2.7

Po přidělení čísla RMA doručí kupující prodávajícímu vadné zboží na vlastní náklady včetně příslušenství, pokud není stanoveno jinak. Ke každému kusu vadného zboží musí být přiložen Průvodní list vadného zboží, popř. výpis testovacího programu. Uvnitř každého kartonu musí být seznam obsaženého zboží (balící list). Na každém přepravním obalu (kartónu, balíku) musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • výrazné označení 'REKLAMACE'
 • číslo RMA
 • obchodní jméno a adresu kupujícího
 • adresu reklamačního oddělení prodávajícího.

Současná adresa reklamačního oddělení je Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava.
V případě, že reklamované zboží bude zasláno bez přiděleného RMA čísla, je prodávající oprávněn vrátit zboží kupujícímu zpět na jeho náklady. Platnost RMA čísla je 20 kalendářních dnů od data přidělení a do této doby je nutné doručit reklamované zboží. Po uplynutí platnosti je nutné žádat o přidělení nového RMA čísla.

7.2.8

Kupující je povinen svůj reklamační nárok uplatňovat bez zbytečného odkladu a v rámci reklamace je povinen poskytovat prodávajícímu řádnou součinnost.

7.2.9

V případě, že kupující obdrží vyjádření autorizovaného servisního střediska, z něhož vyplývá, že reklamace má být řešena s prodávajícím nebo jinou osobou než daným servisem (zpravidla vyjádření o neopravitelnosti zboží), je třeba toto vyjádření předložit společnosti AT Computers a.s. nejpozději do 30 dnů od jeho vystavení. V případě, že bude předáno později, pak společnost AT Computers a.s. není schopna garantovat splnění nároků kupujícího, vyplývajících z tohoto vyjádření.

7.2.10

V případě, že reklamované zboží je ve vlastnictví kupujícího a kupující odmítne toto zboží po vyřízení nebo zamítnutí reklamace převzít, je prodávající oprávněn toto zboží uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově - § 2402 občanského zákoníku. Kupující je v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s uskladněním, a to ve výši 10,- Kč za každý započatý den uskladnění.

7.3 Odstranění vad zboží v rámci záruky

7.3.1

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje odpovědnost za vadné plnění a/nebo záruka, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit. Prodávající je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného zboží nebo jeho výměna není možná, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální ceny zboží v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného zboží v den přijetí reklamace či cena zboží srovnatelných technických parametrů, jako zboží reklamovaného, maximálně však ve výši odpovídající částce prodejní ceny reklamovaného zboží. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

7.3.2

Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní zázn. média) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

7.3.3

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

7.4. Osobní převzetí zboží

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky při osobním převzetí na skladě prodávajícího, a to kontrolou věcného obsahu dodávky a jeho porovnáním s obsahem hromadného dodacího listu, vč. sériových čísel a také kontrolu vzhledu zboží. V případě rozdílu mezi hromadným dodacím listem a předaným zbožím nebo v případě poškození zboží, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození zboží není možná.

7.5. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě

7.5.1

Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního (dodacího) listu, správnost uvedených údajů o množství, dále neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

7.5.2

Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na www.atcomp.cz v sekci „Reklamace“, typ záruky „Poškozené zboží“, případně faxem.

7.5.3

Každý jednotlivý balík je během přepravy pojištěn do výše max. 50.000,- Kč.

7.6 Nekompletní zboží

V případě zjištění nesouladu s balíkovou soupiskou nebo dodacím listem a věcným obsahem zásilky je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na www.atcomp.cz v sekci „Reklamace“, typ záruky „Chyby v dodávce“ a to v termínu do 3 pracovních dnů od doručení zásilky.

7.7 Reklamační řád PC vyrobených prodávajícím

pro reklamaci těchto PC platí níže specifické podmínky (viz bod 7.7.1 a bod 7.7.4); ostatní podmínky a postup při reklamaci PC vyrobených prodávajícím se řídí RŘ, který je součástí těchto VOP.

7.7.1 Speciální záruka

Ve vybraných případech (u konkrétních značek) PC může být odepřena možnost neodkladné reklamace dle bodu 7.7.4. V takovém případě bude zákazník o omezení vhodně informován a omezení bude uvedeno na záručním listě (typicky dodatkem „bez nároku na NR“ u záruky). V takovém případě se reklamace uplatňuje pouze na jednotlivé vadné komponenty a to standardním způsobem dle tohoto RŘ (tj. jako by byly komponenty nakoupeny samostatně).

7.7.2 Servisní smlouva

Zákazníci s uzavřenou Servisní smlouvou (mezi zákazníkem a AT Computers a.s.) reklamují PC vyrobené prodávajícím dle bodů 7.7.1, 7.7.3 a 7.7.4. Zákazníci bez uzavřené Servisní smlouvy reklamují PC jako celek v autorizovaných servisech uvedených prodávajícím (vyjma bodu 7.7.1).

7.7.3 Odstranění vad zboží v rámci záruky

Prodávající neopravuje ani nevyměňuje základní jednotky počítačů. Tuto opravu provádí zásadně kupující za podmínek stanovených pro ten který typ počítače. Veškeré náklady na poskytování servisních služeb svým zákazníkům po celou dobu záruky zboží typu základní jednotky PC nese kupující, s výjimkou náhradních dílů. Náhradní díly poskytuje prodávající na základě reklamace uplatněné kupujícím za podmínek uvedených v RŘ. Kupující může požadovat opravu nebo výměnu základní jednotky v případě, že se jedná o neodstranitelnou konstrukční vadu. V případě, že je základní jednotka pro neodstranitelnou konstrukční vadu reklamována neoprávněně, může prodávající vyžadovat úhradu nákladů na provedení opravy na kupujícím, s výjimkou spotřebovaných náhradních dílů.

7.7.4 Neodkladná reklamace

 • Neodkladnou reklamaci může kupující uplatnit v případě, že na počítači dodaném prodávajícím došlo k poruše a k odstranění této poruchy je nutno neodkladně dodat potřebný náhradní díl. Neodkladnou reklamaci může kupující uplatnit pouze na díly ze základní jednotky prodávajícím kupujícímu prodané PC sestavy - výrobku prodávajícího. Díly základní jednotky jsou přesně vyspecifikovány v Záručních podmínkách, bod 2 - rozsah záruk. Na ostatní díly PC sestavy - výrobku prodávajícího ani na volně nakoupené díly - zboží se možnost neodkladné reklamace nevztahuje.
 • Prodávající v termínu dohodnutém s kupujícím zašle náhradní díl. Současně sdělí kupujícímu číslo RMA.
 • Pokud kupující ve lhůtě 14 dnů od oznámení neodkladné reklamace uplatní reklamaci vadného dílu způsobem popsaným v reklamačním řádu, bude reklamace vyřízena standardním postupem. Pokud je aktuální cena náhradního dílu dodaného prodávajícím vyšší než aktuální cena vadného dílu, bude kupujícímu fakturována částka rovnající se 50% rozdílu aktuálních cen, případně jiná částka stanovená dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pokud kupující ve lhůtě 14 dnů od oznámení neodkladné reklamace neuplatní reklamaci vadného dílu způsobem popsaným v reklamačním řádu, bude mu zaslaný náhradní díl fakturován v jeho aktuální ceně.

VIII. Vrácení zboží

8.1

V případě, že kupující projeví zájem o vrácení zakoupeného nového funkčního zboží, je kupující povinen kontaktovat pověřeného zaměstnance prodávajícího (konkrétního obchodníka). Ten ve spolupráci s příslušným produktovým manažerem rozhodne o přidělení (zamítnutí) CR čísla nutného k vrácení zboží. Veškeré vratky zboží jsou možné pouze výhradně se souhlasem prodávajícího; souhlas je vyjádřen přidělením CR čísla. Poplatek za zpracování jednoho CR čísla je 99,- Kč bez DPH. Dále mohou být účtovány poplatky další, které souvisí s rozbalením, fyzickým opotřebením, morálním zastaráním, změnou nákupní ceny zboží či změnou kurzu. Jejich výše bude určena dohodou mezi kupujícím a prodávajícím

8.2

V případě, že kupující vrátí zboží bez přiděleného CR čísla, prodávající zásilku odmítne a bude vrácena zpět kupujícímu na jeho náklady.

8.3

V případě přidělení CR čísla kupující vrátí zboží za těchto podmínek:

 • zboží musí být samostatně balené (nikoli např. v jednom balíku s vadným zbožím)
 • na každém jednotlivém kartónu musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:
  • číslo CR (včetně počátečních písmen CR)
  • obchodní název a adresu příjemce
  • obchodní název a adresu odesílatele

8.4

V případě osobního doručení vráceného zboží kupujícím prodávající převezme zásilku s tím, že řádnou kontrolu shody a kvality zboží provede až v následném procesu, o jehož výsledku bude kupující řádně informován.

8.5

V případě, že vrácené zboží je ve vlastnictví kupujícího a kupující odmítne toto vrácené zboží převzít, je prodávající oprávněn toto zboží uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově - § 2402 občanského zákoníku. Kupující je v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s uskladněním, a to ve výši 10,- Kč za každý započatý den uskladnění.

8.6

Veškeré zboží, kromě monitorů, je nutné vrátit na níže uvedenou adresu:
ATComputers, a. s.
CRxxxxxxx
ProLogis Park Ostrava, 17. listopadu 3b/6204, 708 00 Ostrava – Poruba

Monitory všech značek je nutné zaslat s přiděleným CR číslem na níže uvedenou adresu:
SIL Eastern Europe a.s.
CR xxxxxxx
Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava
Prodávající informuje kupujícího, že na adrese Těšínská 1970/56, 710 00, Slezská Ostrava může kupující též osobně reklamovat zboží zakoupené u prodávajícího.

IX. Přímé dodávky

9.1

Kupující je oprávněn při objednání zboží prostřednictvím webových stránek prodávajícího požadovat, aby objednané zboží bylo dodáno třetí osobě odlišné od kupujícího (dále jen „konečný zákazník“) - přímá dodávka zboží a služeb je poskytována těm kupujícím, se kterými je uzavřená Rámcová smlouva, smlouva o platebních podmínkách (tzn. kupujícímu byl prodávajícím přidělen tzv. kreditní rámec dle bodu 4.1 VOP) a řádně plní své závazky vůči prodávajícímu.

9.2

Kupující je povinen ve své objednávce uvést (vedle ostatních náležitostí objednávky dle těchto VOP) následující údaje: obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení konečného zákazníka, přesnou adresu místa dodání, kontaktní údaje na konečného zákazníka (telefon, e-mail) a kupní cenu. V případě, kdy objednávka kupujícího bude postrádat některou náležitost, není prodávající povinen takovou objednávku akceptovat. Při podání objednávky, kdy má být kupní cena od konečného zákazníka převzata dopravcem (dobírka), je kupující povinen rovněž uvést své bankovní spojení (číslo účtu, peněžní ústav, var. symbol), na které má být kupní cena od konečného zákazníka poukázána dopravcem.

9.3

Pokud prodávající potvrdí přijetí této objednávky včetně času dodání zboží, je jeho závazek dodat zboží kupujícímu splněn okamžikem dodání konečnému zákazníkovi uvedenému v objednávce.

9.4

Objednané zboží bude dodáváno konečnému zákazníkovi výhradně prostřednictvím dopravce.

9.5

Kupující je povinen při podání objednávky uvést konečnou kupní cenu, která je tvořena kupní cenou zboží, která je sjednána mezi prodávajícím a kupujícím, navýšená o prodejní marži kupujícího a případné náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „konečná kupní cena“). Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku kupujícího vystaví daňový doklad k zaplacení kupní ceny zboží určeného na základě objednávky kupujícího konečnému zákazníkovi jménem kupujícího prodávající a konečnému zákazníkovi bude vystavený daňový doklad zaslán současně se zbožím. Prodávající uvede konečnou kupní cenu při dodání zboží konečnému zákazníkovi v soupisce dodávaného zboží.

9.6

Kupní cena zboží dodaného konečnému zákazníkovi může být konečným zákazníkem zaplacena prostřednictvím dopravce, který bude pověřen k inkasnímu úkonu peněžních prostředků od konečného zákazníka oproti vydání zboží (dobírka). Uvedený způsob platby je nezbytné dohodnout při uzavírání dílčí kupní smlouvy v rámci objednávky a její akceptace.

9.7

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zaplacená konečným zákazníkem bude v případě dodávky s dobírkou poukázána dopravcem bezhotovostním převodem na účet kupujícího, který uvede v objednávce. Zadané bankovní spojení bude sděleno dopravci, který provede inkaso od konečného zákazníka. Kupující podpisem tohoto dodatku zmocňuje prodávajícího k převzetí peněžních prostředků od konečného zákazníka a svoluje, aby převzetí a zaslání peněžních prostředků bylo za prodávajícího provedeno třetí osobou – dopravcem.

9.8

Pro případ, kdy kupující uvede chybné bankovní spojení, spočívající zejména v nesprávně uvedeném čísle bankovního účtu nebo špatně uvedeném formátu čísla účtu, není prodávající odpovědný za škodu, která tím může kupujícímu vzniknout. Je však povinen vynaložit veškerou součinnost spojenou s nápravou vzniklého závadného stavu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a dopravcem bude podrobněji upravovat postup při inkasu kupní ceny od konečného zákazníka a zaslání přijatých peněžních prostředků kupujícímu. Nezaslání peněžních prostředků dopravcem na účet kupujícího neznamená zánik nebo změnu závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dodaného konečnému zákazníkovi.

9.9

Kupující je povinen upozornit konečného zákazníka na skutečnost, že zboží objednané u kupujícího mu bude dodáno třetí osobou – prodávajícím.

X. Vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží

10.1

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Bez ohledu na existenci sjednané výhrady vlastnického práva se smluvní strany dohodly, že kupující je oprávněn k dalšímu nakládání se zbožím za běžných obchodních podmínek v rámci svého předmětu podnikání. Právo kupujícího nakládat se zbožím s výhradou vlastnického práva zaniká (i) dnem rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku ve smyslu ust. § 182/2006 Sb. v platném znění, (ii) dnem, kdy budou vůči kupujícímu uplatněny jakékoliv nároky věřitelů dle pravomocných rozhodnutí soudů či jiných orgánů či institucí.

10.2

Kupující není oprávněn ke zřízení zástavního práva či jiného zajišťovacího práva ke zboží, na kterém vázne výhrada vlastnického práva. V případě, že vůči kupujícímu budou uplatněny jakékoliv nároky věřitelů, zavazuje se kupující informovat věřitele o existenci výhrady vlastnického práva ke zboží a předložit věřiteli příslušnou smlouvu a tyto VOP.

10.3

V případě, že kupující nezaplatí částku odpovídající vyúčtované kupní ceně ani do 10 dnů po splatnosti příslušné faktury, je prodávající oprávněn k odebrání kupujícím dosud neprodaného zboží nacházejícího se přímo v obchodních či skladových prostorách kupujícího. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost při této realizaci výhrady vlastnického práva, umožnit mu vstup do jeho prostor a předat mu dosud neprodané zboží s výhradou vlastnického práva.

10.4

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem jeho odevzdání kupujícímu nebo v případě, že je pro dodání zboží dohodnuta dodací doložka dle INCOTERMS 2010, pak přechází nebezpečí škody v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1

Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří odstranit smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla prodávajícího.

11.2

Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve smlouvách či v těchto VOP, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17/3 2015

Obchodní podmínky platné od 1/1 2014 -16/3 2015 naleznete zde

Starší Obchodní podmínky naleznete zde

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy